Beleid.

Basis voor het beleid is het visieplan 2015 – 2027 met daarin de volgende aandachtsgebieden;

 1. Voetbal
 2. Sociaal
 3. Communicatie
 4. Accommodatie
 5. Financieel
 6. Bestuurlijk

Per aandachtsgebied is of wordt beleid geformuleerd. Vergeet niet dat DES een vereniging is die door en voor de leden wordt gerund.

Beleid per aandachtsgebied.

 1. Voetbal (Sport)

Prestatief Senioren : Indeling op sterkte. Kwaliteit bepaalt speeltijd. Betreft selectie (1e en 2e team). Investering in kwaliteit (betaalde trainer). Verplichte trainingen.
Doelen : naar 3e klasse KNVB (1e team) en sterk reserve team, echter zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Recreatief Senioren : Indeling op basis van plaats. Speeltijd wordt gelijk verdeeld over alle spelers. Trainen is mogelijk maar niet verplicht.
Doelen : Voetbal als verbindende en sociale sport een leven lang.

Prestatief Jeugd : Indeling op sterkte. Kwaliteit bepaald speeltijd. Betreft JO19-1. Investering in kwaliteit. (gekwalificeerde trainer). Verplichte trainingen.
Doelen : JO-19 spelers behouden voor de senioren en dienen als kweekvijver voor de selectie.

Recreatief Jeugd : Indeling op sterkte. Speeltijd wordt gelijk verdeeld over alle spelers. Investering in kwaliteit. Trainingen zijn verplicht maar school e.d. heeft voorrang. Trainers hebben (bij voorkeur) een voetbalachtergrond en minimaal een opleiding jeugdleider. Er wordt door DES de mogelijkheid geboden om opleidingen te volgen.

Doelen : Op basis van kwaliteit zo sterk mogelijk jeugdteams. Plezier en verbinding staan voorop. Jeugd de mogelijkheid bieden om met plezier in een team te spelen.

Zaalvoetbal Senioren : Recreatief.
Doel : Voetbal als verbindende en sociale sport een leven lang.

Zaalvoetbal Jeugd : Jeugd kennis laten maken met zaalvoetbal en daartoe randvoorwaarden scheppen en een raamwerk opbouwen. (Vooralsnog gratis) deelname van een aantal jeugdteams aan de zaalvoetbalcompetitie in de wintermaanden. Indeling conform recreatief jeugd.
Doelen : Plezier en verbinding. Jeugd de mogelijkheid geven om met plezier het zaalvoetbal te leren kennen.

Meiden/Vrouwen : Er is geen meiden / vrouwen team. DES wil dit opzetten. Beleid is nu vooral gericht op opzet van een raamwerk en het scheppen van randvoorwaarden om meiden- /vrouwenvoetbal mogelijk te maken.

Verantwoordelijk : Commissie :Technische Zaken en Technische Zaken Jeugd, Commissie Zaalvoetbal.

Bestuurlijk : Voorzitter (Senioren) en Bestuurslid Jeugd (Jeugd) en Bestuurslid Zaalvoetbal (Zaal).

Vacant / Algemeen : Commissie en Bestuur Meiden / Vrouwen.

 1. Sociaal (Verbinding)

Binnen de vereniging

DOOR EENDRACHT STERK. De leden zijn de vereniging. Leden weten en begrijpen dat zij de vereniging zijn en maken tot wat het is. Leden zijn vrijwilliger. Ieder lid draagt zijn of haar steentje bij. De ouders van onze (jongste) leden zijn belangrijk voor DES. Hoewel niet altijd lid horen ouders van onze leden ook bij DES en vormen zij een belangrijk onderdeel van DES. Van deze ouders verwacht DES dat zij het beleid mee helpen uitdragen. Alleen “contributie betalen” is onvoldoende om de vereniging levend te houden.

Jaarlijks organisatie van diverse verbindende evenementen. Met name mini DES dag en DES dag (mix toernooien) verbinden de spelende leden. Daarnaast wordt gestreefd naar het organiseren van activiteiten zoals opening seizoen, eindejaarborrel, kaartmiddag, Carnavalsmiddag jeugd en senioren, ALV, Sinterklaasmiddag, Vrijwilligersavond, Ouderavonden etc.

Doelen : Leden van DES kennen elkaar en kunnen elkaar vinden. DES vormt een basis voor sociale contacten.

In de gemeenschap Swalmen

DES wil een herkenbaar onderdeel zijn van de gemeenschap Swalmen. Het is een open vereniging en naast activiteiten voor leden worden ook activiteiten georganiseerd die toegankelijk zijn voor niet-leden.
Daarnaast wordt de organisatie (vanaf de statuten) zo ingericht dat DES kan fungeren als fundament en raamwerk voor andere verenigingen (sporten) die door onvoldoende vrijwilligers op bestuurlijk vlak dreigen te verdwijnen. DES wil deze verenigingen (sporten) opnemen in de vereniging waardoor de sport behouden blijft voor de gemeenschap.
Op sportief vlak wordt jaarlijks een groot jeugdtoernooi georganiseerd.

Doelen : DES als één van de hoekstenen van de sociale gemeenschap Swalmen.

Commissie : Activiteitencommissie. Op dit moment is er geen activiteitencommissie en ligt de organisatie van de diverse activiteiten bij verschillende vrijwilligers in de vereniging.

Organisatie en raamwerk : Dagelijks Bestuur

Verantwoordelijk : Dagelijks Bestuur.

Vacant : Bestuurslid activiteiten

 1. Communicatie

Algemeen

Uiteraard gaan leden (maar ook niet-leden die betrokken zijn via bijvoorbeeld voetballende kinderen en bezoekers van het sportcomplex) van DES met respect met elkaar om. Fair Play in de ruimste zin van het woord. Altijd en overal ! Leden spreken elkaar en niet leden aan op ongewenst of respectloos gedrag.

 

Intern

Het beleid, de organisatie en het reilen en zeilen binnen de vereniging gestructureerd communiceren met de leden. Zorgen voor eenheid in de communicatie. Bewaken van de huisstijl. Uitdragen van de eenheid ook in de communicatie. Van de leden wordt een actieve opstelling verwacht. Communicatie is niet alleen van DES naar de leden maar ook van de leden naar DES.

Doel : heldere communicatie naar de leden en tussen de leden. Bewaken van de huisstijl. Informeren en actief geïnformeerd willen worden.

Extern

De omgeving van DES (het speelveld waarbinnen DES zich beweegt) wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de vereniging. Dit betreft ouders, sponsors, overheden, kortom alle belanghebbenden. Extern communicatie laat zien wat DES is en onderstreept de verbinding tussen de vereniging en de gemeenschap Swalmen.

Doel : De gemeenschap kent de vereniging en draagt de vereniging een warm hart toe. Informeren en geïnformeerd willen worden.

Middelen

Website, Facebook pagina’s, Mailings, Posters en flyers en natuurlijk mondelinge communicatie. Kom dus ook naar het sportpark om te informeren en geïnformeerd te worden.

Commissie : Er is geen specifieke communicatie commissie. Wel zijn er twee website beheerders (technisch en inhoudelijk) en een bestuurslid communicatie.

Verantwoordelijk : Bestuurslid communicatie

 1. Accommodatie

Velden

De velden worden beheerd door de gemeente Roermond. Er wordt met beleid omgegaan met de velden. De velden worden zo min mogelijk belast, uiteraard vanuit de doelstelling dat er getraind en gevoetbald kan worden. (Denk aan : niet warm lopen op het hoofdterrein, verplaatsbare doelen niet steeds op dezelfde plek, afgelasten van trainingen bij extreem nat weer). De velden dienen echter minimaal te kwalificeren als voldoende kwaliteit. Groot onderhoud dient tijdig te geschieden.

Verantwoordelijk : Consul en gemeente Roermond /Terreinbeheerder DES en Dagelijks Bestuur

Kleedlokalen

De kleedlokalen dienen op een aanvaardbaar niveau te zijn. Leden en bezoekers gaan met respect om met de kleedlokalen. De kleedlokalen worden schoon achtergelaten (“bezemschoon”). Wekelijks worden de kleedlokalen uitgebreid gepoetst. Er dienen voldoende kleedlokalen te zijn om op de druk bezette zaterdagen (inclusief meiden) voldoende plaats te bieden.

Doel : Het sterk verouderde deel van de kleedlokalen dient nog gerenoveerd te worden.

Verantwoordelijk : Accommodatie commissie / Terreinbeheerder en Dagelijks Bestuur

 

 

Kantine

De kantine is meer dan vijftig jaar oud en toe aan een grote opknapbeurt. De tijd verandert (zag je vroeger teams die van 12 – 19.00uur zaten te evalueren komen nu opa en oma die een kopje koffie willen na de wedstrijd van hun kleinkind). Ook zijn de eisen van de jeugd verandert.
Er wordt actief nagedacht over hoe de kantine zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen. DES zoekt naar kansen om de exploitatie te verbeteren en om de kantine als centrum voor de vereniging in te zetten. Vooralsnog is het een “ouderwetse voetbalkantine” met redelijke opbrengst voor de vereniging.
De kantine wordt gerund door de leden onder leiding van de kantinebeheerder (eveneens vrijwilliger!).

Doel : de kantine wordt de spil in de sociale verbinding. Het is een plek waar leden en niet leden zich welkom voelen en thuis voelen.

Doel : De kantine blijft een belangrijke bron van inkomsten voor DES.

Commissie : Kantinecommissie (vrijwilligers kantine)

Verantwoordelijk : Bestuurslid Kantine (Kantinebeheerder)

 1. Financieel

Contributie

Het beleid is er op gericht om altijd minimaal een sluitende begroting te hebben. De contributie is het sluitstuk van die begroting. Structurele overschotten of tekorten worden via de contributie verwerkt. De contributie dekt de kosten niet. Dankzij veel andere inkomstenbronnen kan de contributie laag gehouden worden.

Verantwoordelijk : penningmeester en bestuurslid ledenadministratie

Sponsors

Sponsors zijn onmisbaar. Sponsors sponsoren de vereniging en maken dus afspraken met het dagelijks bestuur inzake sponsoring. Dit geldt zowel voor sponsoring in geld als in natura.

Waar mogelijk krijgen sponsor de voorkeur bij uitgaven en investeringen die de vereniging doet.

Er wordt cyclisch een kledingpakket aangeschaft door DES. Kledingsponsors kunnen dus eens in de vijf (toekomst wellicht vier) jaar kiezen voor sponsoring van de vereniging waarbij een team of meerdere teams als kledingsponsor kunnen worden gekozen. Daarnaast zijn er nog diverse mogelijkheden voor sponsoring middels bijvoorbeeld reclameborden. Dit laatste is doorlopend mogelijk.

De sponsorcommissie is onderbezet en heeft versterking nodig.

Commissie : sponsorcommissie

Verantwoordelijk : voorzitter

Kantine

De kantine is en blijft na de contributie de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De prijzen liggen weliswaar onder het niveau van de “reguliere” horeca maar volgen wel de ontwikkeling van de markt. Er worden twee prijzen gehanteerd waarbij de “ledenprijs” lager ligt dan de prijs voor derden. Leden kunnen daartoe munten aanschaffen.

Commissie : Kantinecommissie

Verantwoordelijk : Bestuurslid kantine en penningmeester

Subsidie

Subsidie was vroeger een automatisme maar dit wordt steeds minder het geval. De vereniging moet actief op zoek naar subsidie mogelijkheden. Subsidie moet actief worden aangevraagd. Er wordt structureel, bewust en actief gezocht naar subsidiemogelijkheden.

Verantwoordelijk : penningmeester

Doelen : Sluitende begroting en structureel (>5 % totaal) ruimte voor reservering van gelden voor het doen van investeringen.

 1. Bestuurlijk

Organisatie

Een organisatie bestaat uit mensen en middelen met een gezamenlijk doel.

De organisatie dient helder in beeld gebracht te worden. Hoe zit de vereniging in elkaar? Wie doet wat ? Welke lijnen zijn er ? Wat is de cultuur van de organisatie ? Wat is het doel of wat zijn de doelen ? Dit wordt bewust en actief in beeld gebracht, vastgelegd en verankerd in de vereniging.

De statuten en het visieplan vormen de basis. Op die basis wordt een huisreglement gebouwd waarin de afspraken die we met elkaar maken zijn vastgelegd. Naast dit huisreglement wordt een informatiegids opgebouwd met gedetailleerde informatie (waar liggen de ballen ? wie doet de website ? wat moet een leider doen ?). Tenslotte wordt er een procedurehandboek gebouwd waarin de processen en processtappen al dan niet in schemavorm worden vastgelegd. De ruggengraat van DES die nu vooral bestaat uit informele en ongeschreven regels wort daardoor inzichtelijk en DES wordt minder kwetsbaar door afhankelijkheid van enkele mensen die “weten hoe het werkt”. Ook de drempel om actief lid te worden zal hierdoor lager worden. Een potentiële vrijwilliger weet veel beter waar hij of zij aan begint.

Samenvattend de samenhang :

Juridisch fundament : Statuten

Afspraken : Huisreglement

Uitwerking afspraken : Informatiegids

Procedures en handleidingen : Procedure handboek

Alle vier de onderdelen zijn in ontwikkeling in diverse stadia. Streven is om 1 juli 2018 dit gehele project af te ronden.

Verantwoordelijk : Dagelijks Bestuur

Commissie : vacant (commissie “organisatiestructuur” dan wel diverse projecten).

Functies

Functies moeten worden beschreven waardoor helder wordt wat ze inhouden.

Taken

Taken moeten worden beschreven waardoor deze doormeer mensen kunnen worden uitgevoerd zonder dat het onbeheersbaar wordt.

Stand Ranglijst

Ranglijst
 

Ons Partner Netwerk

                Logo vvv partnerclub witte tekst    

                respect

                knvb

Facebook | Twitter

facebook


twitterpage